Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft 'LAWI sportswear' een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De webshop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 'LAWI sportswear'. Het is niet toegestaan om de webshop of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'LAWI sportswear'.De op deze webshop getoonde informatie wordt door '
LAWI sportswear' met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's inclusief 21% BTW, onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.De informatie op de webshop wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. '
LAWI sportswear' behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.Alle informatie en producten worden aangeboden in de staat waarin 
zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.Hoewel '
LAWI sportswear' alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is 'LAWI sportswear' niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de webshop via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van 'LAWI sportswear' om, welke geen eigendom zijn van 'LAWI sportswear', maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van 'LAWI sportswear'. Hoewel 'LAWI sportswear' uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door 'LAWI sportswear' worden onderhouden wordt afgewezen.'
LAWI sportswear' sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de webshop.

Heeft u een vraag? Stel deze via Whatsapp!